Miletus Spacebook

Miletus

פאנלים אקוסטיים
פאנלים אקוסטיים מאפשרים הן לתלמידים והן למורים לעבוד בצורה נעימה. הם סופגים קול, מפחיתים הדהוד ומשפרים את ההבנה, הרווחה, הריכוז וביצועי הדיבור בכיתות. אידיאלי לכל חללי הלמידה.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Miletus